BioFertiᵀᴹ Suma Organic XS6
Phân   vi   sinh   100%   hữu   cơ   với nguồn dinh dưỡng giúp tăng cường sức  tăng  trưởng  ở  cây  trồng,  giúp kích  thích  sự  phát  triển  của  bộ  rễ, tăng   khả   năng   hấp   thu   và   vận chuyển chất dinh dưỡng, tăng năng suất mùa vụ.
Bioferti Suma Organic XS6 Combined Application